Po co jest… małżeństwo?

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
KzP zdjęcia do artykułów

Dziś zaczynam nowy cykl artykułów, w których zadam proste pytanie: „Po co…?”. Choć samo pytanie jest proste, odpowiedzi mogą być trudne, a czasami nawet kontrowersyjne. Na początku powiemy o sferze domowej: Po co jest małżeństwo? Po co jest seks? Po co mamy dzieci? Następnie przejdziemy do kościoła: Jakie jest przeznaczenie kościoła i jego pastorów? Jaki jest cel Dnia Pańskiego i Wieczerzy Pańskiej? Po co jest uwielbienie i chrzest? To są pytania, które wprawiają w zakłopotanie wielu ludzi spoza kościoła, a nawet niektórych wierzących. Będziemy je zadawać tydzień po tygodniu¹, starając się położyć kres wszelkim kłamstwom i błędnym przekonaniom oraz wydobyć na światło dzienne Bożą prawdę. Zaczynamy od małżeństwa.

Po co jest małżeństwo?

Po co jest małżeństwo? Nie trzeba długo szukać, aby otrzymać wiele odpowiedzi, reprezentujące różne i przeciwstawne stanowiska w tej kwestii. Różnorodność odpowiedzi ujawnia niekończące się zamieszanie światopoglądowe, ale większość perspektyw można podsumować w dwóch punktach.

Najpowszechniejszym poglądem w kulturze zachodniej jest traktowanie małżeństwa jako kontraktu. W tym ujęciu małżeństwo jest właściwie umową między dwiema autonomicznymi jednostkami, które wykorzystują ją jako środek do spełnienia lub samodoskonalenia. Zwolennicy tego poglądu rozumieją małżeństwo jako instytucję stworzoną przez człowieka dla obopólnej korzyści tych, którzy zdecydowali się je zawrzeć. Ponieważ to ludzie wymyślili małżeństwo, pozostaje ono w mocy tak długo, jak długo ludzie uznają je za korzystne i pożądane. Kiedy nie zapewnia już spełnienia ani samorozwoju – kiedy staje się niewygodne, nieprzyjemne lub po prostu trudne – może oraz powinno zostać łatwo rozwiązane. Takie małżeństwo „działa” tak długo, dopóki przynosi korzyści obu stronom.

Warto zwrócić uwagę, że rozumienie małżeństwa jako kontraktu prowadzi płynnie i nieuchronnie do akceptacji alternatywnych form małżeństwa, w tym związków osób tej samej płci. Jeśli małżeństwo jest instytucją stworzoną przez człowieka, która istnieje dla wzajemnej korzyści jednostek, to ludzie mogą swobodnie tworzyć każdy rodzaj związku, który wydaje się korzystny. W rzeczywistości „równość małżeńska” staje się niczym innym jak tylko prawem człowieka. Instytucja stworzona przez człowieka może być zawsze rozszerzona lub zreformowana, aby dostosować się do oczekiwań ludzkości.

Drugim poglądem na małżeństwo jest traktowanie go jako sakramentu. Jest to sposób myślenia, który dominował w kulturze zachodniej, gdy była pod kontrolą Kościoła rzymskokatolickiego. Chociaż reformacja zaburzyła ten pogląd, jego ślady utrzymują się nawet poza katolicyzmem. Zgodnie z tym przekonaniem, małżeństwo jest sakramentem pod kontrolą Kościoła katolickiego i, jak wszystkie sakramenty, zapewnia zbawczą moc tym, którzy w nim uczestniczą. W końcu, według Kościoła katolickiego, wszystkie „sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże”2. Chociaż pogląd ten jest rzekomo oparty na Biblii i pismach Augustyna, to w rzeczywistości opiera się na błędnym tłumaczeniu Pisma Świętego i niewłaściwej interpretacji tekstów ojca Kościoła.

Poglądy traktujące małżeństwo jako umowę oraz sakrament są przekonujące, ponieważ oba zawierają elementy prawdy. Małżeństwo ma zapewnić wzajemną pociechę mężowi i żonie, co jasno przekazuje Salomon: „Używaj życia z ukochaną żoną przez te ulotne dni, które Bóg dał ci pod słońcem” (Ks. Kaznodziei 9, 9 SNP), oraz „Niech będzie błogosławiony twój zdrój – ciesz się żoną poślubioną w młodości!” (Przypowieści Salomona 5, 18 SNP). J.R. Miller pisze: „Życie małżeńskie (…) jest Bożym ideałem pełni. 

"Boskim zamiarem jest więc, aby małżeństwo dawało szczęście i aby wzbogacało pełnię życia zarówno męża, jak i żony."

To właśnie wtedy, gdy [Bóg] zobaczył, że nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, stworzył kobietę i przyprowadził ją do niego, aby uzupełniła to, czego brakowało. Boskim zamiarem jest więc, aby małżeństwo dawało szczęście i aby wzbogacało pełnię życia zarówno męża, jak i żony; aby żadne z nich nie straciło, ale aby oboje zyskali” 3. Pociecha i radość mają być jednak skutkiem małżeństwa, a nie jego fundamentem czy istotą. Ich brak w małżeństwie nie usprawiedliwia jego rozwiązania.

Tymczasem, choć małżeństwo nie jest sakramentem, który obdarza męża i żonę boskim życiem, to jednak jest środkiem, dzięki któremu Bóg nas uświęca i upodabnia do Jezusa. Paweł pisze, że małżeństwo zapewnia właściwe ujście dla pożądania seksualnego i w ten sposób chroni nas przed grzechem seksualnym: „Jednak ze względu na możliwość nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda swego męża” (1 Koryntian 7, 2 SNP). Dlatego Gary Thomas stawia pytanie: „A jeśli Bóg zaprojektował małżeństwo raczej po to, by nas uświęcić, niż po to, by nas uszczęśliwić?4. Jednak nawet coś tak dobrego i szlachetnego jak świętość nie jest głównym celem małżeństwa.

Co Biblia mówi na temat małżeństwa?

Choć małżeństwo oferuje wiele cennych korzyści, w tym wzajemną pociechę, potomstwo, spełnienie seksualne i sposób na uniknięcie grzechu, to nie są one jego najwyższym celem. Małżeństwo nie jest instytucją stworzoną przez człowieka dla jego korzyści, ale instytucją stworzoną przez Boga, przede wszystkim dla Jego chwały.

"Najwyższym celem małżeństwa jest ukazanie światu ofiarnej miłości Chrystusa do swojej Oblubienicy – Kościoła."

Najwyższym celem małżeństwa jest ukazanie światu ofiarnej miłości Chrystusa do swojej Oblubienicy – Kościoła. Paweł mówi o tym w następujący sposób: „Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica – odnoszę to do Chrystusa i Kościoła” (Efezjan 5, 31-32 SNP).

Zanim Bóg połączył Adama i Ewę w pierwszym małżeństwie, miał już na względzie coś więcej. Zanim połączył pierwszego męża z pierwszą żoną, już myślał o tym, co to małżeństwo i każde następne będzie symbolizować: związek Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Każde małżeństwo ma ukazywać prawdę o zachowującej przymierze miłości Boga do swojego ludu. W tym obrazie mąż jest odzwierciedleniem Jezusa Chrystusa, który pociąga za sobą swoją Oblubienicę, prowadzi ją, troszczy się o nią i jest z nią ściśle związany; żona jest odzwierciedleniem Kościoła, który jest pociągnięty przez Chrystusa, który z radością podąża za Nim, który włącza się w Jego życie i dzieło, i który jest z Nim zjednoczony.

Małżeństwo daje nam żywy obraz, jakiego rodzaju miłością Bóg darzy swój lud oraz jaką miłość Jego lud okazuje Jemu. Jak pisze Tim Savage: „Pobieramy się nie tylko dla własnej korzyści i przyjemności, nie dla pociechy wynikającej z wzajemnych uczuć, nie dla radości z posiadania i wychowywania dzieci. Pobieramy się, ponieważ w dziele niezrównanej chwały Pan zbudował ten związek. Pobieramy się ze względu na Jego chwałę” 5.

Podsumowanie

Po co jest małżeństwo? Świat oferuje wiele odpowiedzi, ale zasadniczo dzieli je kluczowe pytanie: Czy małżeństwo jest instytucją stworzoną przez człowieka czy przez Boga? Gary Thomas mówi: „Kluczowe pytanie jest następujące: Czy będziemy podchodzić do małżeństwa z punktu widzenia skupionego na Bogu, czy z punktu widzenia skupionego na człowieku? W ujęciu koncentrującym się na człowieku będziemy pielęgnować nasze małżeństwo tak długo, jak długo będą spełniane nasze ziemskie wygody, pragnienia i oczekiwania. W ujęciu skoncentrowanym na Bogu pielęgnujemy nasze małżeństwo, ponieważ przynosi ono chwałę Bogu i wskazuje grzesznemu światu na pojednanie ze Stwórcą”.

Kiedy już przyznamy, że Bóg stworzył małżeństwo, zaczynamy starannie i wiernie badać Pismo Święte, aby upewnić się, że rozumiemy, dlaczego Bóg je stworzył. Dowiadujemy się tam, że Bóg postanowił, aby małżeństwo było trwającym całe życie związkiem mężczyzny i kobiety, który ukazuje chwałę Boga w Ewangelii.

1 Przypis redakcyjny: na stronie autora są dostępne wszystkie artykuły z tej serii, na naszej stronie kobietazperla.pl będą dodawane w rzadszych odstępach czasu i tylko wybrane przez nas tematy.

2 Katechizm Kościoła Katolickiego II – Sakramenty (1131)

3 Miller, J.R., The Wedded Life, 1886.

4 Thomas, G., Sacred Marriage: What If God Designed Marriage to Make Us Holy More Than to Make Us Happy?, 2000.

5 Savage, T., No Ordinary Marriage: Together for God’s Glory, 2012.

Przeczytaj artykuł w oryginale: link
Tłumaczenie: Alicja Tołopiło-Perłakowska
Korekta: Marysia Szostakowska & Monika Mrotek